top of page

Podmienky ubytovania hotela EDENZEN

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom.

 

Prevádzkovateľ si vyhrádza právo na zmenu obchodných podmienok. Prevádzkovateľom hotela pre psov Edenzen je spoločnosť Rebenacker s.r.o., Konvetná 7, Bratislava.

 

Registrácia Zákazníka a rezervácia

Zákazník sa registruje a rezervuje si pobyt prostredníctvom vyplnenia formuláru na rezerváciu pobytu alebo telefonicky na t.č. 0947 963 404

 

Rezervácia je platná až po potvrdení Prevádzkovateľom a po uhradení rezervačného poplatku – 50% z celkovej ceny pobytu.

Po schválení rezervácie je Zákazníkovi zasielaná zálohová faktúra emailom a zmluva na pobyt psa. Faktúru je nutné uhradiť čo najskôr, v prípade, že platba nie je pripísaná na účet do 3 pracovných dní, predbežná rezervácia je automaticky zrušená.

Doplatok sa hradí v hotovosti pri nástupe psa na pobyt.

 

Zákazník je povinný pri rezervácii pravdivo uviesť všetky dôležité skutočnosti ohľadom psa napr. Charakterové rysy a zlozvyky psa, zdravotný stav, špeciálne potreby, agresivitu alebo strach psa voči iným psom, ľuďom, počas kŕmenia, ničenie vecí v domácnosti, hygienické návyky,...

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predbežnú rezerváciu odmietnuť.

 

Prevzatie psa

Zákazník musí byť schopný preukázať, že pes je riadne očkovaný.

Pes musí mať v čase prevzatia všetky platné očkovania proti besnote, infekčným chorobám – parvoviróza, leptospiróza, hepatitída, parainfluenza a očkovanie proti kotercovému kašľu. Očkovania musia byť riadne aplikované a potvrdené veterinárnym lekárom nie viac ako 1 rok a nie menej ako 21 dní pred nástupom psa na ubytovanie. Očkovací preukaz alebo Pas spoločenského zvieraťa zostáva po celú dobu pobytu psa v hoteli, pre prípad veterinárneho ošetrenia. Bez platného očkovania a bez očkovacieho preukazu nebude zviera z hygienických dôvodov prijaté na pobyt.

 

Odčervenie psa nesmie byť staršie ako 1 mesiac a nie menej ako 3 dni pred nástupom na pobyt, odporúčame odčerviť zhruba týždeň pred nástupom na pobyt.

                                                                                             

Odporúčame ošetriť psa pred nástupom na pobyt aj proti vonkajším parazitom – kliešte, blchy,...ideálne spot-on pipetou aspoň týždeň pred nástupom na pobyt.

 

Ak budú pri preberaní na psovi nájdené prenosné vonkajšie parazity-napr..blchy, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéhoto psa odmietnuť prijať na pobyt.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť psa prijať na pobyt ak pes pri preberaní javí známky agresivity, je absolútne nezvládateľný, má vonkajšie parazity, má prebiehajúce infekčné ochorenie, je v zlom fyzickom či psychickom stave, na pobyt neprijímame gravídne alebo laktujúce sučky, prípadne ak majiteľ uviedol pri rezervácií nepravdivé skutočnosti.

U zvierat, ktoré sú staršie ako 9 rokov, je vyžadované potvrdenie od veterinárneho lekára, že sú po zdravotnej stránke spôsobilé absolvovať pobyt.

                                                                                                                    

Pri prevzatí psa je podpisovaný preberací protokol a zmluva na pobyt psa, ktorá je Zákazníkovi poskytnutá v dostatočnom časovom predstihu. Prevádzkovateľ si rezervuje právo skontrolovať údaje poskytnuté Zákazníkom a ich zhodu s dokladom totožnosti Zákazníka (cestovný pas, občiansky preukaz) pri podpise zmluvy.

 

Z hygienických dôvodov akceptujeme čistých a nezapáchajúcich psov na pobyt. Odporúčame, aby Zákazník psa pred nástupom na pobyt vykúpal alebo nahlásil vopred, že má záujem o zabezpečenie služby kúpania po príchode psa do ubytovania.

 

V prípade, že pes je pri preberaní znečistený alebo zapácha, Prevádzkovateľ takéhoto psa môže na pobyt prijať, ale Zákazník je povinný pri odovzdávaní psa na pobyt uhradiť doplatok za zabezpečenie služby kúpania podľa aktuálneho cenníku.

V prípade, že pes je pri príjme na pobyt znečistený a/alebo zapácha, ale majiteľ nemá záujem o zabezpečenie služby kúpania po príchode psa, takýto pes nebude z hygienických dôvodov prijatý na pobyt.

 

V prípade, že pes pri príjme extrémne pĺzne (srsť z neho odchádza po zväzkoch – chumáčoch, vo veľkých množstvách naraz a extrémne znečisťuje takouto srsťou okolie), po vzájomnej dohode so Zákazníkom Prevádzkovateľ zabezpečí službu expresné pĺznutie v partnerskom salóne a Zákazník sa zaväzuje túto službu zaplatiť v plnej výške.

 

Zákazník odovzdáva psa na pobyt Prevádzkovateľovi spolu s očkovacím preukazom alebo pasom spoločenského zvieraťa, pevným postrojom alebo obojkom, ktorý pes nosí (nie sťahovací, retiazkový alebo s ostňami, takéto obojky z bezpečnostných dôvodov neakceptujeme), s krmivom na celú dĺžku pobytu plus malou rezervou (s presným rozpisom dávkovania, v prípade kŕmenia surovou alebo varenou stravou jednotlivé porcie musia byť nabalíčkované a zmrazené), prípadne aj s doplnkami stravy alebo liekmi, ak pes užíva (s presným rozpisom dávkovania).  V chladných mesiacoch odporúčame pribaliť aj nepremokavé a teplé oblečenie, ak pes oblečenie nosí a potrebuje. Ak je pes naučený vykonávať potrebu na podložku alebo vyžaduje plienkovanie, je nutné pribaliť dostatočný počet týchto podložiek alebo plienok na celú dĺžku pobytu plus malá rezerva.

 

Zákazník sa zaväzuje byť telefonicky dostupný počas celého trvania pobytu psa.

 

Pobyt a ubytovanie psa

Príjem a odovzdávanie psov prebieha v časoch: 7:30-9:00 a 17:30 – 19:00. Príjem alebo výdaj mimo stanovených hodín je na dohode medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom a je spoplatnený poplatkom za každý príjem alebo výdaj mimo stanovených hodín podľa platého cenníku.

Prevádzkovateľ si rezervuje právo odmietnuť prijať psa na dlhodobejší pobyt, ak sa ukáže, že pes už počas príjmu na ubytovanie nie je v žiadnom prípade schopný zvládnuť pobyt bez problémov.

 

Ubytovanie psa sa uzatvára na dobu určitú, jasne špecifikovanú v zmluve na pobyt psa.

Skrátenie pobytu Zákazníkom je možné, ale Zákazníkovi neprináleží vyplatenie zostatkovej alikvótnej sumy za pobyt, ktorý neprebehol, ale bol Zákazníkom rezervovaný. Predĺženie pobytu je možné, ak kapacita ubytovania toto v daný termín dovoľuje. V prípade, že má Zákazník záujem o predĺženie pobytu, je nutné bezodkladne informovať sa o dostupnosti tejto možnosti a oznámiť Prevádzkovateľovi nový termín odchodu psa z ubytovania. V prípade, že predĺženie pobytu je možné, Zákazníkovi je vystavená nová faktúra, ktorú je nutné uhradiť okamžite.

 

Zákazník je povinný si vyzdvihnúť psa v dojednanom termíne a čase. V prípade, že tak Zákazník neučiní, je vyzvaný 3x na vyzdvihnutie psa (sms alebo email). V prípade, že pes nie je vyzdvihnutý do 3 kalendárnych dňoch po uplynutí doby pobytu, Zákazník sa vzdáva psa v prospech Prevádzkovateľa a vlastnícke práva na psa prechádzajú na Prevádzkovateľa.

 

V prípade oneskoreného vyzdvihnutia psa je Zákazník povinný pri preberaní psa doplatiť nedoplatok za ubytovanie nad dohodnutý rámec a to s príplatkom 100% za každý začatý deň.

 

Pes je ubytovaný v čistom, bezpečnom a vyhovujúcom prostredí a je mu poskytovaná adekvátna starostlivosť – pravidelné kŕmenie podľa inštrukcií Zákazníka, pravidelné podávanie čistej vody, pravidelné venčenie a pobyt vo vonkajších priestoroch, je mu poskytovaná základná hygienická starostlivosť a má každodenný zábavný program. Ubytovanie je riadne zabezpečené – dozor prevádzkovateľom, zamknuté vchody, vysoké, pevné ploty (170-220cm) s podhrabovou doskou.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje pravidelne informovať Zákazníka o pobyte jeho psa/psov prostredníctvom služby Messenger, Whatsapp alebo iMessage.

 

V prípade, že počas pobytu sučka začne hárať, Zákazník je o tomto fakte informovaný Prevádzkovateľom, sučka je separovaná od ostatných psov – nekastrovaných samcov. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť doplatok za nadštandardnú starostlivosť o hárajúcu sučku (za každý začatý deň od dňa kedy sučka začala hárať) podľa aktuálneho cenníka a to najneskôr v deň prevzatia psa. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá žiadnym spôsobom za prípadnú graviditu sučky.

 

Zákazník berie na vedomie, že pes je počas pobytu v kontakte s ostatnými psami, v spoločnej svorke a že počas pobytu môže prísť k zraneniu iným psom alebo aj k zraneniu, ktoré si môže pes spôsobiť sám – napr. Odreniny či iné poškodenia. Prevádzkovateľ robí všetky opatrenia, aby riziko zranení bolo minimalizované a prípadné zranenia sú promptne ošetrené.

Oddelené sú psy v svorke len v prípade kŕmenia, v prípade, že svojim správaním náhle začnú ohrozovať iné psy, háravé sučky od nekastrovaných samcov a psy, ktoré majú špeciálne potreby a ich stav to vyžaduje.

V prípade, že psovi je nutné počas pobytu podávať lieky alebo doplnky stravy, Zákazník musí odovzdať pri príjme psa na pobyt dostatočné množstvo liekov alebo doplnkov stravy na celú dĺžku pobytu vrátane jasných písomných inštrukcií ohľadom podávania. Podávanie liekov psovi je bezplatné. Zákazník berie na vedomie, že lieky sú podávané Prevádzkovateľom psovi len perorálne – ústne – tabletky, sirupy, kvapky, oleje, tobolky, prášok, drink, roztok,... prípadne nanášané na telo psa – masť, krém, olej, gél,... alebo aplikované do očí, uší - kvapky, maste,...

Nepodávame liečivá injekčne – injekcie, infúzie,..

 

Zákazník súhlasí s vyhotovovaním a zverejňovaním fotografií a videí jeho psa, za účelom propagácie hotelu.

 

Zákazník si je vedomý faktu, že zariadenie poskytuje služby ubytovania a doplnkového programu, avšak neslúži ako výcvikové či výchovné alebo prevýchovné zariadenie, ktoré odstraňuje výchovné, výcvikové problémy a problémové správanie.

 

Počas pobytu psa v zariadení je možné využiť služby partnerského psieho wellness salónu – kúpanie, kompletná úprava, vyčesávanie srsti, wellness procedúry – ozónoterapia, thalassoterapia, dentálna hygiena a iné. V prípade záujmu o takéto doplnkové služby je zákazník povinný informovať o tomto záujme Prevádzkovateľa a zaväzuje sa uhradiť všetky poskytnuté služby najneskôr v deň preberania psa.

 

Cena za ubytovanie

Cena za pobyt je fakturovaná na základe aktuálne platného cenníku a od každého začatého dňa, bez ohľadu na čas príchodu alebo odchodu psa (napr. Príchod psa v pondelok, odchod v piatok – celkový počet začatých dní - 5 ).

 

Cena za ubytovanie zahŕňa pobyt v priestoroch RD a jeho okolia, dozor a starostlivosť – kŕmenie, podávanie vody, prípadne liekov, základnú hygienickú starostlivosť, pravidelné venčenie, upratovanie, zábavný program.

 

V prípade, že Prevádzkovateľ pri preberaní psa zistí, že Zákazník objednal a zaplatil za službu pre psa inej kategórie, než do ktorej skutočne prislúcha (platba za pobyt za malého a stredného psa do 18 kg a pes je reálne veľký, nad 18 kg), Zákazník je povinný vzniknutý nedoplatok zaplatiť v plnej výške a to pri nástupe psa na pobyt.

 

Storno podmienky

 

Bezplatné storno         

Viac ako 21 kalendárnych dní pred samotným termínom nástupu na pobyt

 

50% storno poplatok  

21-14 kalendárnych dní pred samotným termínom nástupu na pobyt

 

100% storno poplatok           

Menej ako 14 kalendárnych dní pred samotným termínom nástupu na pobyt

Príplatky

 

Príplatky k štandardnej dennej taxe.

 

Sučka, ktorá začne hárať počas pobytu v hoteli

Šteniatko vo veku 3-6 mesiacov

Pes so špeciálnymi potrebami

Pes nezvládajúci hygienu

Prevzatie alebo odovzdanie psa mimo recepčných hodín

Strava (ak majiteľ psa nedodá vlastnú alebo dodá nedostatočné množstvo na celý pobyt)

Surová BARF strava, granule, konzervy alebo varená strava dodávaná hotelom, cena závisí od množstva a druhu spotrebovaného krmiva

 

Zľavy

V prípade, že Zákazník v rovnakom termíne ubytuje 2 a viac psov, ktoré sú v jeho vlastníctve, má nárok na zľavu -20% z ceny druhého psa.

Dlhodobé ubytovanie – viac ako 14 začatých dní, má Zákazník nárok na zľavu – 10%.

Extra dlhé ubytovanie – viac ako 3 mesiace – cena je dojednaná individuálne.

 

Zľavy sa nevzťahujú na háravé sučky, psy so špeciálnymi potrebami, šteniatka vo veku 3-6 mesiacov, psy nezvládajúce hygienu,... Zľavy nie je možné sčítať a sú neprenosné.

 

Veterinárna starostlivosť

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť nutnú veterinárnu starostlivosť, ak zdravotný stav psa to vyžaduje a Prevádzkovateľ nadobudne pocit, že je vhodné absolvovať zdravotné vyšetrenie. Nutnosť vyšetrenia je konzultovaná so Zákazníkom vopred (ak sa nejedná o život ohrozujúci stav, život ohrozujúce stavy sú riešené okamžite). V prípade, že Zákazník odmietne veterinárne ošetrenie aj napriek faktu, že Prevádzkovateľ jednoznačne odporúča veterinárne ošetrenie, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zhoršenie stavu alebo prípadne smrť psa.

 

Veterinárne pracovisko je vybrané na základe preferencií a dostupnosti Prevádzkovateľom a Zákazník je povinný uhradiť v hotovosti v plnom rozsahu všetky výdaje spojené s veterinárnou starostlivosťou psa. Úhrada týchto výdavkov prebieha najneskôr v deň preberania psa.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za náhle úmrtie psa spôsobené skrytým, vrodeným, do času úmrtia nezisteným alebo zo strany Zákazníka zatajeným ochorením. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za náhle úmrtie psa, ktorému nemôže zabrániť alebo nejako ovplyvniť, prípadne je výsledkom dlhotrvajúcich zdravotných problémov psa.

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za náhle zhoršenie zdravotného stavu – napr. poruchy obehového a kardiovaskulárneho systému – napr.kolaps, porážka, zástava srdca,... reprodukčného charakteru – napr. pyometra a iné, neurologické problémy – epileptické alebo iné záchvaty, vestibulárny syndróm a iné problémy, skeletálne a pohybové problémy – zhoršenie prejavov artrózy, dysplázie, úrazy, ktoré majú idiopatickú príčinu alebo si ich pes spôsobí sám – napr. ruptúra kolenného väzu, vyskočenie platničky, dyslokácia bedrového kĺbu a iné, náhle prepuknutie symptómov chorôb, ktoré boli zapríčinené parazitmi – napr. babezióza, borelióza, anaplasmóza a iné, gastro-intestinálne problémy rôzneho charakteru a príčiny, hot-spot, zápaly uší, očí, zapareniny, ušné hematómy,  vyrážky alebo iné kožné problémy, torzia žalúdka, alergické reakcie, zatrhnutý pazúrik, škrabance, odreniny alebo iné poškodenia, ktoré si zviera spôsobí samo, či je zapríčinené pri hre iným psom... a ďalšie nemenované náhle zdravotné problémy, ktoré Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť. Každý zhoršený zdravotný stav či úraz je však Prevádzkovateľom adekvátne riešený a Prevádzkovateľ sa snaží predchádzať takýmto situáciam v najväčšej možnej miere.

 

Zodpovednosť za škodu

Zákazník je v plnom rozsahu zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí jeho pes na vybavení ubytovania, inému psovi alebo ľudom. Náhradu škody – veterinárne ošetrenie alebo lekárske ošetrenie hradí Zákazník, ktorého pes škodu spôsobil. V prípade škody je Prevádzkovateľ povinný doložiť Zákazníkovi fotodokumentáciu celej udalosti.

Prevádzkovateľ hradí Zákazníkovi prípadnú škodu, ak bola jednoznačne a preukázateľne zapríčinená Prevádzkovateľom, ale nie je povinný hradiť Zákazníkovi nemajetkovú ujmu.

bottom of page